شستشوی فرش ماشینی

مقدمات شستشو از مراحل اولیه در شستشوی فرشها غبار گیری می باشد، عمل غبار گیری به صورت دستی یا ماشینی صورت میگیرد. الف) غبار گیری دستی از روشهایی مانند: ۱- چوب زدن پشت فرش ۲- چهار گوشه فرش توسط چهار نفر گرفته شود و با حرکات موجی باعث خروج ذرات غبار گردند. ۳- کوبیدن لبه های فرش روی زمین( این روش باعث آسیب رساندن به فرش می شود) ۴- در فرشهای موزه ای و قدیمی با کشیدن برس نرم روی فرش و قرار دادن دهان جارو برقی با فاصله ی مناسب غبار فرش را خارج می نمایند. ب) غبار گیری ماشینی: ۱- با استفاده از ضربه های مکانیکی و برسهای دورانی غبار را از بین پرزها خارج می نماید. ۲- استفاده از مکنده های قوی غبار را خارج می نمایند. ۳- دستگاه کردن که مجهز به مکنده نیز می باشد و با غلطاندن فرشهای روی هم باعث خروج غبار از آن می شوند. مضرات عدم خروج غبار از فرش: ۱- چرک و آلودگی ماندگار در فرش می شود. ۲- بعث پوسیدگی و گل شدن بین پرزهای فرش و به مرور ترکیدگی فرش می گردد ۳- کانون وجود حشرات موزی مانند بید می گردد. ذرات غبار تشکیل شده از کربن (دوده) ذرات آهن، آلومین و … در فرشهای دستبافت استفاده از جارو برقی زیاد توصیه نمی شود، جاروکشی پشت فرش بهتر است، آویزان کردن و تماندن نیز توصیه نمی شود، زیرا باعث شل شدن تدریجی گره ها و ایجاد خسارت می گردد. پس از مرحله ی غبارگیری به سراغ بازرسی فرش می رویم: در مرحله ی بازرسی قالیهای نو و کهنه را از هم جدا نموده و نیز فرشهای رفو شده مشخص می شوند، به طور کلی فرش را در جهت تشخیص و وجود لکه ها بخشهای رفو شده و ریشه ها و گلیم ابتدا انتهای فرش را بررسی نمایید. در بخش رفو قسمتهای آسیب دیده فرش باید رفو گردد و در بخش لکه گیری بایستی لکه ها پاک شوند که برخی لکه برها را معرفی می نماییم؛ مراحل شستشوی فرش در قالیشویی همشهری کرمانشاه